SMART-CROPSMART CONNECTED AGRO WEBPLATFORM


SMART-CROP is het eerste internationaal opererend open data- en applicatieplatform voor de agrarische sector, waarop andere ontwikkelaars en leveranciers van technologie kunnen aansluiten en hun diensten aanbieden. Een open webbased platform met beveiligde cloudopslag en -toegang. Het project wordt gerealiseerd met financiële steun van de provincie Noord-Brabant.

Projectpartners

 • Beijer Automotive B.V.
 • Van den Borne Aardappelen BV
 • Boomkwekerijen Henri Fleuren BV
 • VAA Data Works
 • ZLTO
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Samenvatting

Het SMART-CROP platform is een open systeem waar de data geïnterpreteerd, verwerkt en aangeboden wordt via een API. Een agrariër die een dergelijke universeel CAN / ISOBUS On-Board-Unit (OBU) afneemt en aansluit op zijn landbouwvoertuig of -werktuig kan gebruik maken van het SMART-CROP open platform om deze en andere sensordata beveiligd op te slaan en via de standaard API te (laten) ontsluiten. De agrariër krijgt daarbij een vergoeding voor het gebruik van zijn data. De toegevoegde waarde van de data ontstaat wanneer het, in combinatie met andere voor de teelt relevante meetgegevens, geanalyseerd wordt en teruggekoppeld wordt in praktijkgerichte applicaties als precisie taakkaarten en gewaswaarschuwingen.
Smart-CROP is het vervolg op de MIT en OPZuid projecten Sentrac en uCANdata en wordt ontwikkeld op het open Microsoft Azure Database platform in de Cloud: voor leveranciers van data, voor applicatiebouwers en systeemleveranciers om nieuwe toepassingen te bouwen en voor de gebruikers van de applicaties. Systeemleveranciers kunnen aansluiten om databronnen te versterken en om zelf nieuwe diensten te ontwikkelen en aan te bieden.

Achtergrond sensordata en precisielandbouw

Precisielandbouw vraagt informatie die kan worden verkregen uit verschillende sensorvormen. Informatie uit landbouwvoertuigen en -werktuigen, lokale weerstations, vocht- en mineraalmetingen van de grond en sensoren voor gewasobservatie, GIS/GEO-data, bloesem / vruchtopbrengst meting, windkracht en -richting bij bewerkingen, satellietmetingen, gewassensor of dronescan voor onkruidgroei.
De diversiteit van alle sensordata uit landbouwvoertuigen- en -werktuigen, grondanalyses, gps-data, spectraalanalyses, satellietdata etc., in combinatie met de gezamenlijke vakkennis op plant- en teelttechniek biedt kansen; maar ook nog uitdagingen om de volgende stappen in de precisielandbouw te zetten. De praktijk heeft laten zien dat door relevante data te combineren met landbouwkennis en -ervaring en door deze in samenhang te analyseren, de opbrengst, kwaliteit en duurzaamheid van de landbouw verbeterd kan worden. Precisielandbouw vraagt gericht onderzoek en ontwikkeling. Hierbij gaat het om vraagstukken als: hoe per locatie de opbrengsten nauwkeurig voorspeld kunnen worden, plagen en ziekten ontdekt kunnen worden voordat deze een geheel veld aantasten. Uiteindelijk moeten realtime bestuurde robotmachines zelfstandig een akker of veld onderhouden.

Met de SMART-CROP oplossing krijgt een agrariër toegang tot een open universeel telematicaplatform in de cloud voor precisielandbouw dat niet is gebonden een bepaalde leverancier, merk, gewas of applicatie. En dat als eerste en enige data uit trekkers integreert. De agrariër krijgt toegang tot Big Data analyse en adviesdiensten om:

 • vooraf te weten welke gewas er op welke perceel geplant of gepoot kan worden.
 • de opbrengst van een perceel nauwkeurig te kunnen schatten.
 • geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd te kunnen inrichten, rijden, zaaien, planten bemesten, water geven, bestrijden en oogsten.
 • de ontwikkeling van het gewas te monitoren en bij te sturen.
 • de kosten voor de teelt te kunnen voorspellen, monitoren en bijsturen.

Daarnaast worden de agro-data ook gekoppeld aan het Vetuda® automotive data platform van Beijer Automotive. Voor de Automotive sector levert dat extra lokale data voor:

 • verkeersdiensten (traffic alerts: bv glad wegdek wegens bietenoogst en lokale bevriezing of mist; naar cooperative vehicles, apps en verkeerscentrales).
 • weginfrastructuurbeheer / asset management / onderhoudsplanning.
 • wagenparkbeheer en rijgedragbeïnvloeding.
 • planning logistieke centra.
 • vaststelling luchtkwaliteit.
 • planning gebruik elektrische autolaadpunten.

Met het SMART-CROP platform wordt een uniek open web based systeem voor de precisielandbouw ontwikkeld waarmee data uit sensoren in het veld, tractoren en werktuigen wordt verzameld, geanalyseerd en verwerkt tot (realtime) applicaties die locatie- en gewas gebonden adviseren over beregening, bemesting en bestrijding, direct naar de landbewerker, beslissingsondersteunende systemen en bedrijfsmanagementsystemen.
Nieuwe meettechnieken/combinatiemetingen
Binnen het samenwerkingsverband is veel informatie, kennis en ervaring beschikbaar over bodem, plantontwikkeling, nutriënten/water, weersinvloeden, vorstschade en ziektedruk bij vruchtbomen. Ook is er een breed netwerk van deskundigen. Deze kennis en technieken voor het uitvoeren van bodemanalyses, het maken van taakkaarten voor precisielandbouw en weersinformatie voor vruchtbomen en fruitteelt, vormt een zeer goede basis voor de ontwikkeling van de innovatieve precisielandbouwdiensten voor de gehele vollegrondteelt.

Looptijd

De looptijd voor het project bedraagt 24 maanden.
Startdatum: 2 januari 2020
Einddatum: 31 december 2021

Projectactiviteiten Beijer

Data verificatie en ontwikkeling universele On-Board-Unit.

Beijer heeft een proefopstelling gemaakt waarmee bij enkele trekkers onderzocht is welke sensordata beschikbaar te maken is en hoe deze data te interpreteren en communiceren. Er zijn vele merken trekkers en werktuigen in omloop, met elk hun eigen signaalstructuur binnen het ISO-Bus protocol. Met dit verificatieresultaat van signalen zal Beijer één universeel toepasbare On Board Unit interface voor analyse van de CAN / ISOBUS data ontwikkelen, inclusief de embedded interpretatiesoftware voor de data. De OBU dient als intelligente interface aan het CAN en ISOBUS systeem van de tractoren en werktuigen gekoppeld te worden. De OBU dient signalen van sensoren in het CAN-netwerk van de werktuigen en voertuigen te herkennen, interpreteren en in bruikbare signalen voor de ingebouwde 3G-4G communicatie om te zetten en deze signalen te versturen naar de webserver. Ook zal er gewerkt worden aan de integratie van de beoogde technologie in, of koppelingen met al bestaande telematica / Track & Trace apparatuur zoals die al in tractoren en werktuigen wordt toegepast.
Het Beijer Vetuda® automotive data- en communicatieplatform is gebaseerd op het Microsoft Azure® database pakket. Dit borgt een open structuur en continuïteit. Ook staat het garant voor het voldoen aan de juridische eisen die Europese en Nationale wetgeving stelt aan de bescherming van data en persoonsgegevens.

Proeftuin UCANDATA/SENTRAC